Panorama Miasta

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic z siedzibą w Bartoszycach

Menu :
Strona główna
Zarząd
Historia
Statut
Archiwum wydarzeń
Kontakt
Linki

Aktualności

Jeśli lubisz tańczyć, podróżować, nawiązywać nowe znajomości, poznawać kultury innych narodów, spędzać czas w miłym towarzystwie - przyjdź do nas! Zapraszamy młodzież i dzieci od 10 lat.

Próby odbywają się w każdy czwartek od 16.00 do 18.00 i w co drugą sobotę od 11.00 do 13.00 w świetlicy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic przy ul. Hubalczyków 2 (parter).

Kontakt

Adres:
ul. Hubalczyków 2
11-200 Bartoszyce
Telefon i Fax:
089/762 30 56

Budynek Siedziby


STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ BARTOSZYC I OKOLICY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.
 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem społeczno - kulturalny o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy- Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 (Dz. U. Nr 20, poz. 104) i innych obowiązujących przepisów prawa, oraz postanowień niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony.
 5. Stowarzyszenie posługuje Się pieczęcią z nazwą stowarzyszenia w języku polskim i niemieckim.
§ 2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bartoszyce

§ 3.

W związku z prowadzoną działalnością Stowarzyszenie może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w RP i prawa ojczystego kontrahenta zagranicznego.

§ 4.
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:

  STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO - KULTURALNE MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ BARTOSZYC I OKOLIC

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bartoszyce woj. Olsztyn
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. utrzymanie jedności kulturowej oraz więzów narodowych członków Stowarzyszenia, integracji całego środowiska mniejszości niemieckiej
 2. wyrażanie dążeń i osiągnięć mniejszości oraz występowanie na rzecz jego potrzeb społecznych, socjalnych kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych
 3. reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej, oraz podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą,
 4. tworzenie podstaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem polskim i niemieckim,
 5. propagowanie języka i kultury niemieckiej
 6. pomoc charytatywna
§ 6.

Stowarzyszenie swoje cele realizować będzie przez

 1. krzewienie i popularyzacje kultury i sztuki niemieckiej,
 2. kultywowanie mowy, tradycji i obrzędów mniejszości niemieckiej,
 3. niesienie medycznej i socjalnej osobom starszym niedołężnym i samotnym
 4. prowadzenie działalności oświatowej mającej na celu podwyższenie kwalifikacji członków stowarzyszenia,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej,
 6. organizowanie ośrodków krzewienia i popularyzacji kultury i sztuki niemieckiej
 7. organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów, kursów, konferencji, badań i dyskusji,
 8. nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z zaprzyjaźnionymi miastami i organizacjami w kraju i zagranicą,
 9. przedstawienie właściwym instytucją, władzą państwowym i samorządowym propozycji dotyczących istotnych dla mniejszości niemieckiej programów działania, oraz wnioskowanie o ewentualne dotacje przedmiotowe na ich realizację,
 10. krzewienie kultury fizycznej i rekreacyjnej oraz turystyki wśród członków stowarzyszenia,
 11. prezentowanie osiągnięć środowiska mniejszości niemieckiej,
 12. podejmowanie przez Stowarzyszenie mediacji w sytuacjach konfliktowych, zagrażających integracji środowiska mniejszości niemieckiej, oraz w przypadku konfliktu reprezentowanie stron przed kompetentnymi władzami,
 13. wspomaganie inicjatyw zgodnych z ideami Stowarzyszenia
 14. gromadzenie środków finansowych, zasobów materialnych na rzecz Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7.
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych niepozbawieni praw publicznych i posiadający pochodzenie niemieckie
 3. Członkiem wspierającym mogą być obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawieni praw publicznych, będący członkami rodzin osób wymienionych w ustępie 2.
 4. Uchwała Walnego Zgromadzenia można nadać godność,,Honorowego Członka" osobom, które położyły szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 5. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Stowarzyszenia
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
§ 8.
 1. Decyzji przyjęcia lub odmowy na członka Stowarzyszenia zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym Zgromadzeniu nie później niż w ciągu roku od daty jego założenia.
§ 9.
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • wybierania i wybieralności do organów Stowarzyszenia,
  • zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Stowarzyszenia
  • uzyskiwania od organów Stowarzyszenia - na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach lub innych formach informacji o działalności Stowarzyszenia, jego wynikach i zamierzeniach,
  • wnoszenie odwołań do uchwał Zarządu Stowarzyszenia dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia,
  • wglądu w protokoły Walnych Zgromadzeń, sprawozdań władz, Stowarzyszenia,
  • korzystania z pomocy, świadczeń i form działania określonych w § 6 Statutu.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek zwyczajny Stowarzyszenia, który:
  • został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu publicznego,
  • zalega z wpłacaniem składek członkowskim przez okres powyżej trzech miesięcy.
 3. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

  • przestrzegać przepisy prawa oraz uchwał organów statutowych,
  • wnieść jednorazowe wpisowe,
  • regularnie opłacać składki członkowskie w obowiązującej wysokości.
§ 10.
  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 1. dobrowolnej rezygnacji złożonej przez członka w formie pisemnej,
 2. skreślenia z listy członków dokonanych przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały w wyniku:

  • zalegania z opłaceniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • udowodnienia działania na szkodę Stowarzyszenia
  • naruszenia Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka Stowarzyszenia.
§ 11.
 1. O wykreśleniu członka Stowarzyszenie jest obowiązane powiadomić zainteresowanego pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
 2. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien on być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazaniem przez siebie w odwołaniu adresem
 3. W przypadku uwzględnienia prze Walne zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia, zainteresowany zachowuje ciągłość przynależności do Stowarzyszenia
§ 12.

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd Stowarzyszenia do ustalania wysokości składki członkowskiej.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

  • a) Walne Zgromadzenia członków,
  • b) Zarząd,
  • c) Komisja Rewizyjna
 2. Członek Stowarzyszenia może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. b i c.
 3. Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tych funkcji przestrzegania przepisów prawa, Statutu i uchwał organów statutowych Stowarzyszenia, postępować sumiennie i uczciwie zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesami reprezentowanego środowiska.
 4. Wybory organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członków organu następuje także w głosowaniu tajnym.

A.WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 14.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 15.
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
  Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
 1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. określenie wysokości składek członkowskich,
 4. uchwalanie planów i programów działania Stowarzyszenia, oraz planów finansowych
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzania sprawozdań rocznych i bilansów, oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji rewizyjnej w tych sprawach o udzielaniu absolutorium członkom Zarządu,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
 7. uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 8. nadawanie godności ,,Honorowego członka Stowarzyszenia",
 9. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia
§ 16.

Odwołanie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 17.
 1. Jeżeli stowarzyszenie liczy więcej niż 200 członków - Walne Zgromadzenie członków może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
 2. Delegatów wybiera się na okres kadencji Zarządu w proporcji 1 delegat na 10 członków.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
 4. Na żądanie 1/3 ogółu zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.
§ 18.
 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na podstawie uchwały.
 2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

  • Komisji Rewizyjnej,
  • 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub delegatów
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania
 4. W przypadkach wskazanych w ust.2 - Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia lub delegatów.
§ 19.
 1. czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków Stowarzyszenia, bądź wybranych delegatów co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W zawiadomieniu o walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu w biurze Stowarzyszenia - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów:


  • sprawozdania Zarządu,
  • sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • sprawozdania finansowego,
  • projektów uchwał,
  • protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
§ 20.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastepca Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia lub delegatów prezydium w składzie:

Przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz.

§ 21.
 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 17 i § 18 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach obojętnych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosiła, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia lub delegatów
 2. Zarząd obowiązany jest wyznaczyć drugi termin obrad Wolnego Zgromadzenia, nie później niż 14 dni od pierwszego. Drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień. Walne Zgromadzenie w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 5. W głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia zapadają głosy jedynie członków Stowarzyszenia.
§ 22.
 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków lub delegatów Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§ 23.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 24.
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-6 członków:
  • Przewodniczący
  • Zastępca przewodniczącego
  • Sekretarz
  • Skarbnik
  • 1-2 członków
 2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 21 ust. 4 Statutu
§ 25.

W razie ustąpienia, odwołania bądź śmierci członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd może dobrać do swojego grona osobę spośród członków Stowarzyszenia lub delegatów. Liczba w ten sposób dołączonych osób nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 26.
  Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Stowarzyszenia z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. Do zakresu zadań Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia a w szczególności:
 1. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji społecznych i gospodarczych,
 2. opracowanie projektów działania i preliminarzy,
 3. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 15 Statutu,
 4. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
 5. ocenianie nagannego postępowania członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyganie sporów i konfliktów występujących między członkami Stowarzyszenia,
 6. zawieranie umów i zobowiązań w granicach posiadanych kompetencji i środków finansowych,
 7. powoływanie i odwoływanie komisji i zespołów problemowych.
§ 27.
 1. Posiedzenie Zarządu odbywa się, co najmniej raz w miesiącu.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 28.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych prze Walne Zgromadzenie.
 3. Komisja wybiera ze swego grona:
  • a) przewodniczącego,
  • b) zastępcę,
  • c) sekretarza
§ 30.
  Do działań komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola działalności Stowarzyszenia, jego gospodarki finansowej, dokumentów i protokołów posiedzeń Zarządu,
 2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
 3. wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości,
 4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
 5. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31.
  Majątek Stowarzyszenia stanowią
 • a) nieruchomości,
 • b) ruchomości,
 • c) fundusze.
§ 32.
  Dla zapewnienia realizacji celów i zadań Stowarzyszenie czerpie fundusze z:
 1. wpisowego,
 2. składek członkowskich,
 3. dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych z Polski jak i zagranicy
 4. dochodów własnej działalności gospodarczej i urządzanych imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i turystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. inne wpływy i dochody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 33.

Stowarzyszenie może nabywać i zbywać nieruchomości i ruchomości, jeżeli służy to realizacji jego zadań statutowych.

§ 34.

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd w ramach posiadanych uprawnień.

§ 35.

W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych, podpisywania dokumentów z tym związanych oraz innych powodujących skutki finansowe, Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący Zarządu bądź jego zastępca lub skarbnik.

§ 36.

Posiadanie majątku i dokonywanie operacji finansowych wymaga prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI

REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

§ 37.

Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez przewodniczącego Zarządu oraz członków Stowarzyszenia w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

§ 38.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków składają przewodniczący Zarządu lub jego zastępca.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANY STATUTU I ZASADY ROZWIĄZANIA STOWARZYSZENIA.

§ 39.
 1. Dokonanie zmiany Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia członków lub delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, przy czym wniosek o zmianie Statutu powinien wpłynąć od Zarządu najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i winien być umieszczony w porządku obrad.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na zasadach wymaganych do zmiany Statutu, przy czym wniosek powinien wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia i winien być umieszczony w porządku obrad.
 3. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia, a w razie nie posiadania majątku przez likwidowane Stowarzyszenie koszty likwidacji ponosi skarb państwa.
 4. W razie uchwały i rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa cel, na jaki przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia. W razie braku postanowienia Statutu lub uchwały w tej sprawie sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Copyright © 2008 All rights reserved.